Czym się zajmujemy - nasze usługi

Udzielamy kompleksowych i profesjonalnych porad prawnych, w oparciu o nasze bogate doświadczenie oraz szeroką wiedzę. Mamy świadomość, że nawet z pozoru proste sprawy wiążą się dla naszych Klientów z dużym zaangażowaniem emocjonalnym. Serdecznie zapraszamy do naszej kancelarii, gdzie szczegółowo zapoznamy się z sytuacją oraz doradzimy najbezpieczniejsze rozwiązania. Naszym głównym celem jest zagwarantowanie Klientowi poczucia bezpieczeństwa oraz spokoju, który często udaje się uzyskać już na etapie uzyskania fachowej porady.

Prawo rodzinne

 • rozwód,
 • separacja,
 • podział majątku,
 • alimenty na małżonka lub na dzieci – ustalenie, podwyższenie, obniżenie,
  uchylenie,
 • władza rodzicielska – ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • kontakty z dzieckiem,
 • postępowanie w sprawach nieletnich.

Prawo cywilne

 • sprawy spadkowe – nabycie i działu spadku, poświadczenie dziedziczenia,
  odpowiedzialność za długi spadkowe, sprawy z zakresu rozporządzeń
  testamentowych czy zachowku;
 • prawo rzeczowe – ochrona własności, zniesienie współwłasności czy podziału majątku, a także wszelkie kwestie związane ze stanem prawnym nieruchomości;
 • prawo zobowiązań – dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
  opiniowanie projektów umów,
 • roszczenia odszkodowawcze – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
  odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, zniszczonego mienia, pogorszenia sytuacji życiowej po śmierci najbliższej osoby, renta;
 • sprawy związane postępowaniem egzekucyjnym – wnioski egzekucyjne czy skargi na czynności komornicze.

Prawo administracyjne

 • reprezentacja we wszystkich sprawach przed organami i sądami administracyjnymi I i II instancji,
 • przygotowanie wniosków i skarg związanych z działaniami organów administracji publicznej,
 • sporządzenie odwołań od decyzji,
 • przygotowywanie opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych.

Prawo karne

 • obrona oskarżonych,
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • uczestnictwo w postępowaniu od momentu zatrzymania, postępowania przygotowawczego, przez postępowanie w obu instancjach sądowych, aż do etapu postępowania wykonawczego,
 • przestępstwa przeciwko mieniu,
 • przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu,
 • przestępczość zorganizowana,
 • przestępstwa związane z posiadaniem lub obrotem narkotykami,
 • przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu.

Prawo pracy

 • negocjowanie i przygotowywanie umów o pracę,
 • reprezentowanie pracodawców i pracowników w postępowaniu sądowym,
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji,
 • uczestnictwo w negocjacjach i mediacjach z pracownikami oraz związkami zawodowymi,
 • sporządzanie porozumień, regulaminów pracy, wynagrodzeń i regulaminów zakładowych,
 • sprawy o przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,
 • wypadki przy pracy,
 • sprostowanie świadectwa pracy.

Prawo gospodarcze

 • przygotowanie projektów umów i statutów oraz regulaminów,
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS,
 • rejestracja spółek w KRS i dokonywanie wszelkich zmian w KRS,
 • sporządzanie i opiniowanie umów,
 • negocjowanie umów,
 • prowadzenie spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów,
 • windykacja należności na każdym etapie postępowania,
 • reprezentowaniu firm przed organami administracji samorządowej i rządowej.

Porada online

Możliwość udzielenia porady przez Internet lub telefon po dokonaniu przedpłaty na konto bankowe.