Alimenty na dziecko krok po kroku

Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego to rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten obciąża oboje rodziców w tym samym zakresie, jednak jak pokazuje życie często zdarza się, że jeden z rodziców po rozstaniu zaniedbuje ten obowiązek. Co można zrobić w takiej sytuacji? Jak domagać się od drugiego rodzica spełnienia swojego obowiązku? Często jest to kwestia, co do której rodzice nie mogą porozumieć się polubownie, pozostaje wtedy jedynie droga sądowa.

Kto występuje z pozwem o alimenty?

Jeżeli dziecko jest niepełnoletnie z powództwem o alimenty występuje rodzic bądź opiekun prawny dziecka jako przedstawiciel ustawowy małoletniego. Co ważne, powodem jest dziecko i to jego dane należy wskazać w piśmie z adnotacją, że działa ono przez przedstawiciela ustawowego, tj. rodzica bądź opiekuna prawnego. W przypadku osoby pełnoletniej, składa ona powództwo samodzielnie, lub może ustanowić w tym celu pełnomocnika.

Właściwość sądu i wymogi formalne powództwa o alimenty

Powództwo o alimenty kierujemy do Sądu Rejonowego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej do alimentów. Jest to odstępstwo od ogólnej zasady właściwości sądu według siedziby pozwanego, co ma na celu ułatwienie dochodzenia alimentów przez osobą uprawnioną – czyli w tym wypadku dziecko. W pozwie należy wskazać do którego sądu kierujemy powództwo wraz z adresem Sądu, oznaczyć strony postępowania – czyli kto pozywa i kto jest pozwany w sprawie, ze wskazaniem dokładnych danych adresowych.

Ważne!!!

Dla nadania sprawie dalszego biegu niezbędne jest prawidłowe oznaczenie adresu pozwanego, albowiem konieczne jest doręczenie pozwanemu odpisu pozwu. Jeżeli wskażemy niewłaściwy adres i nie będzie można doręczyć pozwu pozwanemu, Sąd najpierw zobowiąże nas do wskazania prawidłowego adresu bądź doręczenia przez Komornika a w przypadku nieudanego doręczenia ostatecznie zawiesi postępowanie. Zasada jest taka,że Sąd musi mieć pewność, że pozwany otrzymał pierwsze pismo w sprawie i wie, że wytoczono przeciw niemu  powództwo.

w.p.s. w sprawie o alimenty

Kolejnym elementem jest oznaczenie wartości przedmiotu sporu, czyli w przypadku pozwu o alimenty stanowi ona dwunastokrotność żądanej kwoty alimentów, np. jeżeli domagasz się 1 000 zł miesięcznie to wartość przedmiotu sporu stanowi kwota 12 000 zł.

Sformułowanie żądania pozwu

Jeśli już prawidło wskażemy Sąd, strony i wartość przedmiotu sporu należy wskazać nasze żądania. Jest to miejsce, gdzie wskazujemy czego i w jakiej wysokości się domagamy. Najczęściej będzie to sformułowanie iż „wnosimy o zasądzenie od Pozwanego na rzecz Powoda alimentów w wysokości po xxx zł miesięcznie” w żądaniu możemy wskazać również roszczenie o odsetki w przypadku uchybienia terminowi płatności oraz wskazujemy do czyich rąk mają być płatne alimenty. W przypadku dziecka niepełnoletniego będziemy bowiem najczęściej wskazywali, aby płatność następowała do rąk rodzica, który dziecko reprezentuje.

Uzasadnienie pozwu o alimenty

W dalszej części należy uzasadnić dlaczego żądamy alimentów w takiej właśnie wysokości. Zgodnie bowiem z art. 135 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowiącego podstawę prawną roszczenie alimentacyjnego zakres obowiązku alimentacyjnego zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Co to w praktyce oznacza? Dokładnie tyle, że musimy wskazać jakie są potrzeby uprawnionego. Najczęściej będzie koniecznym wyliczenie kwotowe konkretnych wydatków na utrzymanie dziecka, do których w głównej mierze należeć będą koszty: wyżywienia, ubrania i środków higieny osobistej, koszty leczenia jeżeli dziecko choruje, dojazdy do szkoły. W praktyce właściwie wszystkie wydatki które są ponoszone na dziecko z zastrzeżeniem, iż muszą być one uzasadnione. Kiedy wydatki nie są uzasadnione? Np. wydatki na leczenie którego dziecko faktycznie nie potrzebuje, bądź na gadżety na które nie stać żadnego z rodziców. Czy wydatek wykazywany przez rodzica/uprawnionego należy uznać za uzasadniony będzie oczywiści zależało każdorazowo od konkretnej sytuacji i ostatecznie będzie podlegało ocenie sądu.

Kolejnym elementem uzasadniającym wysokość należnego świadczenia alimentacyjnego są możliwości zarobkowe zobowiązanego. Sąd przy zasądzaniu alimentów zawsze będzie musiał wziąć pod uwaga sytuację majątkową rodziców, dlatego też w uzasadnieniu żądania pozwu należy wskazać źródła utrzymania i majątek każdego z rodziców, zarówno tego z którym dziecko mieszka, jak i tego od którego domagamy się świadczenia alimentacyjnego.

Istotnym jest, aby twierdzenia zarówno co do kosztów utrzymania dziecka, jak i wysokości dochodów, odpowiednio wykazać dowodami np. stosownymi dokumentami,  rachunkami bądź zeznaniami.

Na koniec należy wymienić załączniki i całość pisma podpisać.

Ważne!!!

Należy pamiętać również o załączeniu odpisu pozwu i załączników dla strony przeciwnej.

Masz więcej pytań? Zapraszam do kontaktu tel. 669 143 199