4 kwietnia 2020 Poradnik przedsiębiorcy

Przedsiębiorca w dobie pandemii koronawirusa.

Każdy,bez wyjątku został postawiony w obliczu globalnego zagrożenia, które stawia przed nami nowe wyzwania.Pandemia koronawirusa zaskoczyła wszystkich. Największy sprawdzian czeka przedsiębiorców.

Sytuacja przedsiębiorców w Polsce

Problem dotyka głównie tych przedsiębiorców, którzy z dnia na dzień stracili możliwość lub doznali znacznego ograniczenia w prowadzenia biznesu, w szczególności wywiązania się z zawartych umów gospodarczych. W najgorszej sytuacji są ci przedsiębiorcy, których dotknął całkowity zakaz prowadzenia działalności.

Zarówno kodeks cywilny, jak i umowy gospodarcze zawierają pewne ochronne rozwiązania prawne, na które przedsiębiorcy mogą się powoływać w przypadku wystąpienia sytuacji, z jaką mamy obecnie do czynienia. Mowa jest o tzw. sile wyższej lub klauzuli nadzwyczajnej zmiany stosunków. Niestety złotego środka nie ma, ale już teraz warto zacząć rozmawiać z partnerami biznesowymi w celu  wypracowania przynajmniej tymczasowego rozwiązania. Nie warto czekać. Już teraz warto rozmawiać, być może pomoże to niektórym uniknąć negatywnych skutków prawnych i finansowych.

Często w umowach gospodarczych, poza obowiązkiem zapłaty, pojawiają się inne konsekwencje za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, najczęściej w postaci kar umownych lub obowiązku zapłaty odszkodowania.

Siła wyższa a kara umowna

Bardzo trudno uwolnić się od obowiązku zapłaty kary umownej. Jednakże jeżeli w sytuacji, jaką mamy obecnie, druga strona umowy będzie domagać się zapłaty kary umownej lub odszkodowania to może się okazać, że zapisy umowne nie będą miały w takich okolicznościach znaczenia. Powołując się na siłę wyższą, można uniknąć nie tylko zapłaty kar umownych, ale i odszkodowania, a nawet zwolnić się z obowiązku wykonania umowy w ogóle. Nie jest to proste, ale warto wiedzieć, że takie mechanizmy ochronne istnieją.

Jeśli umowa zawiera w swojej treści odniesienia np. do Siły Wyższej, to jest to dobry znak, dlatego że postanowienia te mają pierwszeństwo przed postanowieniami umownymi.  Warto analizować umowy, aby już teraz wiedzieć z jakich mechanizmów prawnych przedsiębiorca będzie mógł skorzystać w przypadku gdy sprawa trafi np. do sądu.

Z obserwacji zachowań i postaw przedsiębiorców, którzy trafiają w ostatnim czasie do Kancelarii widać, że przeważa tendencja wzajemnego zrozumienia i najprawdopodobniej wiele kwestii zostanie rozwiązanych na drodze polubownej. Nie oznacza to jednak, że w najbliższym czasie nie będzie lawiny sporów sądowych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów gospodarczych. Ci którzy nie znajdą nici porozumienia będą mogli skorzystać z mechanizmów ochronnych wynikających z siły wyższej w postaci braku obowiązku zapłaty kar umownych, czy odszkodowania. W ostateczności, gdy sprawa trafi do sądu, może dojść do zmiany warunków zawartej umowy, a w skrajnych przypadkach – nawet do jej rozwiązania.

Podsumowanie

Mimo tego, iż sytuacja gospodarcza wywołana pandemią koronawirusa jest dla wszystkich branż absolutnym novum, to w aktualnym stanie jak obecny, pożądane są postawy wzajemnego wsparcia i podtrzymywania współpracy w duchu zrównoważonego partnerstwa. Czy tak będzie? Czas pokaże, ale bez wątpienia prawnicy będą mieć pełne ręce pracy.

Julita